portret profesora Grzegorza Mazurka - rektora Akademii Leona Koźmińskiego

Partnerstwo nauki i biznesu

Studenci w ramach naszych partnerstw mają możliwość realizacji projektów biznesowych, dzięki którym zdobywają cenne doświadczenie zawodowe – mówi prof. dr hab. GRZEGORZ MAZUREK, rektor Akademii Leona Koźmińskiego (ALK).

Według klasyfikacji „Financial Times” 2022, Akademia Leona Koźmińskiego jest liderem wśród uczelni biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy absolwenci ALK nie mają problemów ze znalezieniem pracy? 

Corocznie prowadzimy badanie losów zawodowych absolwentów. Wynika z niego, że 91 proc. naszych absolwentów to osoby aktywne zawodowe. Aż 75 proc. znalazło zatrudnienie jeszcze podczas studiów, natomiast 13 proc. w ciągu trzech miesięcy od daty obrony. Według naszych badań i analiz trzema dominującymi branżami, w których rozwijają się nasi absolwenci, są finanse, doradztwo oraz prawo. 

Badanie potrzeb pracodawców

W jaki sposób uczelnia monitoruje sytuację na rynku pracy w Polsce i Europie? 

Uczestniczymy w wymianie doświadczeń podczas konferencji poświęconych temu tematowi. Regularnie spotykamy się z firmami partnerskimi oraz z przedstawicielami biur karier z całej Polski. Pracownicy naszego Biura Karier uczestniczą w wymianach zagranicznych oraz konferencjach międzynarodowych. Ponadto wśród współpracujących z nami firm prowadzimy badania, które mają na celu definiowanie luk kompetencyjnych. Jest to punkt wyjścia do poszukiwania sposobów na lepsze dopasowania umiejętności absolwentów i absolwentek uczelni do potrzeb rynku pracy. 

Co kilka lat Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi badanie potrzeb wśród pracodawców. Uczelnia co roku pozyskuje także dofinansowanie na realizację projektów rozwojowych oraz wdrożenia rozwiązań technologicznych. Dzięki temu studenci mogą poznać i nauczyć się korzystania z narzędzi niezbędnych do pracy w zmieniającym się cyfrowym świecie biznesu.

Młodzi ludzie cenią sobie możliwość zdobywania wiedzy i doświadczeń za granicą. Czy studenci ALK biorą udział w międzynarodowych programach wymiany?

Tak, bierzemy udział we wspólnych europejskich inicjatywach, jak program Erasmus. Co roku aplikujemy o środki unijne przeznaczone na wyjazdy na studia i praktyki w Unii Europejskiej. 

Portret profesora Grzegorza Mazurka - rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

91 proc. naszych absolwentów to osoby aktywne zawodowe. Aż 75 proc. znalazło zatrudnienie jeszcze podczas studiów, natomiast 13 proc. w ciągu trzech miesięcy od daty obrony

Jak pracodawcy oceniają przygotowanie do pracy i potencjał absolwentów ALK? 

Dzięki regularnej współpracy z biznesem nasi studenci i absolwenci uczą się od ekspertów firm partnerskich. Zaangażowani do wspólnych projektów i inicjatyw, mogą zaprezentować swoje kompetencje. Może dlatego zdecydowana większość uczestników wieloletnich programów stażowych otrzymuje później propozycję dalszej współpracy.

Wsparcie z unijnych funduszy

Czy uczelnia sięgała po wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich na realizację tego typu projektów?

Właśnie dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) prawie 300 studentów skorzystało z płatnych staży w firmach. Uczestniczyli w nich studenci i studentki zarządzania, finansów, rachunkowości, administracji oraz prawa. Około 30 proc. z nich otrzymało propozycję związania się z firmą i pracy w miejscu realizacji stażu. Efektem staży było także rozpoczęcie albo rozszerzenie współpracy pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego a biznesem. Na przykład zawiązały się partnerstwa w ramach praktyk obowiązkowych, a pracodawcy angażowali się w proces dydaktyczny. Dzięki stażom studenci (obecnie już absolwenci) zdobywali doświadczenie zawodowe i doskonalili kompetencje.

Kluczowe kompetencje

Celem trwającego Europejskiego Roku Umiejętności jest m.in. wsparcie uczniów, studentów, a także pracowników w pozyskiwaniu pożądanych przez pracodawców umiejętności. Dotyczy to także nowych kierunków kształcenia, które umożliwiają zdobywanie „kompetencji jutra”.

Akademia Leona Koźmińskiego od lat z sukcesem pozyskuje finansowanie na tego typu inicjatywy, które wspierają studentów. Dzięki pieniądzom otrzymanym z POWER uruchomiliśmy – m.in. w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez pracodawców – nowe specjalności: Management and AI in Digital Society, Big Data Analysis, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa*.

Studia te ukończyło w sumie 137 osób – obecnie absolwentów Akademii. Wszystkie programy były realizowane przy współudziale partnerów instytucjonalnych – czołowych firm z branży IT czy finansów. Studenci podnieśli swoje kompetencje w obszarze big data, sztucznej inteligencji oraz zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa. Mieli możliwość – we współpracy z praktykami i ekspertami – planować oraz wdrażać konkretne projekty i procesy biznesowe. Właśnie takie kompetencje cenią dziś pracodawcy.

Koźmiński przygotowuje do kariery

Niezależnie od projektów uczelnia prowadzi wiele własnych działań przygotowujących absolwentów do wejścia na rynek pracy. Może pan kilka z nich przybliżyć?

Studenci w ramach naszych partnerstw mają możliwość realizacji projektów biznesowych, dzięki którym zdobywają cenne doświadczenie zawodowe. Dzięki umowom dotyczącym poszczególnych kierunków studenci uczą się wprost od ekspertów reprezentujących firmy. Uczestniczą też w wizytach studyjnych w partnerskich przedsiębiorstwach.

Dwa razy w roku oferujemy możliwość uczestniczenia w Targach Pracy i Praktyk, podczas których studenci i absolwenci mogą znaleźć oferty stażu czy stałego zatrudnienia. Uczelnia współpracuje z ponad 200 firmami i instytucjami w zakresie oferowania możliwości rozwinięcia kariery zawodowej. 

Realizujemy program mentorski, dzięki któremu studenci mają możliwość pracy nad swoim rozwojem razem z mentorami – absolwentami. Każdy student oraz absolwent ma dostęp do doradztwa kariery oraz coachingu, z wykorzystaniem testów kompetencyjnych i narzędzi coachingowych. 

Organizujemy spotkania absolwenckie z dziedziny zarządzania, finansów i ekonomii oraz prawa. Dzięki nim studenci są na bieżąco z najnowszymi trendami ze świata biznesu oraz nowinkami prawnymi.

Uczelnia powołała Biuro Współpracy z Absolwentami, które w ramach Klubu Absolwentów Koźmińskiego organizuje spotkania networkingowe oraz zjazdy absolwenckie. Mają one na celu wymianę doświadczeń i tworzenie nowych możliwości biznesowych między absolwentami. 

Na uczelni funkcjonuje Kozminski Business Hub, którego celem jest rozwój biznesowych inicjatyw naszych studentów i absolwentów. Między innymi wspiera on projekty merytorycznie oraz pomaga w znalezieniu sponsorów dla pomysłów w ramach Kozminski Venture Lab.

Organizujemy również cykliczne „Poniedziałki z karierą”, które przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Poznają oni tajniki rozmowy rekrutacyjnej czy np. zagadnienia związane z personal brandingiem (budowanie marki osobistej – red.). 

Dziękujemy za rozmowę.

Więcej o Europejskim Roku Umiejętności

Zobacz rozmowę z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego

Zobacz rozmowę z rektorem Politechniki Warszawskiej

* Poznaj nowe specjalności oferowane przez Akademię Leona Koźmińskiego dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich

  • MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIGITAL SOCIETY

To specjalność realizowana na studiach I stopniu na kierunku zarządzanie, zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Jej celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wysokich technologii oraz mediów społecznościowych, narzędzi do wielowymiarowej analizy procesu digitalizacji. Dzięki modułowi dotyczącemu sztucznej inteligencji studenci nabywają także podstawowych i rozszerzonych umiejętności w zakresie programowania i uczenia maszynowego. Uczą się też analizować dane o dużym wolumenie i rozwiązywać związane z nimi problemy. Rezultaty te będą wykorzystywać do usprawniania procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej.

  • BIG DATA ANALYSIS

To specjalność realizowana na studiach II stopnia kierunku finanse i rachunkowość. I w tym wypadku zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z obszaru identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, przez zapewnienie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki. Studenci nabędą umiejętności, które pozwolą na wykonanie analiz i wykorzystanie ich rezultatów do procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej.

  • ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA

To specjalność realizowana na studiach II stopniu kierunku zarządzanie, prowadzona w języku polskim. Jej celem jest przygotowanie absolwentów do koordynacji rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich ważnych obszarach, zarówno w perspektywie strategicznej, jak i operacyjnej przedsiębiorstwa. Ta specjalność zaspokaja  potrzebę kształcenia nie tylko menedżerów, ale także studentów, którzy już w czasie studiów zarządzają firmami lub przygotowują się do tej roli. Nasilają się procesy przekazywania przez dotychczasowych właścicieli sterów zarządzania osobom z rodziny lub wynajętym menedżerom z bliskiego otoczenia.

Powrót Następny artykuł