Monety euro ustawione w rosnących słupkach

Nowość: pieniądze dla regionu mazowieckiego również z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEWP)

Dla mieszkańców Mazowsza ważne jest to, że po raz pierwszy znaczna część województwa będzie mogła skorzystać z ponadregionalnego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wcześniej z tego instrumentu korzystały lubelskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. Teraz projektodawcy z sześciu województw będą mogli się starać o dofinansowanie z FEPW na rozwój biznesu, ochronę środowiska, nowocześniejszy transport, rozbudowę połączeń czy rozwój turystyki.

Budżet FEPW: 2,65 mld euro z EFRR. W programie uczestniczy tzw. region mazowiecki regionalny.

Przedsiębiorczość i innowacje (500 mln euro)

 • uruchamianie i rozwój start-upów (kontynuacja instrumentu Platformy startowe dla nowych pomysłów)
 • wprowadzanie innowacji poprzez realizację projektów z zakresu wzornictwa
 • automatyzacja i robotyzacja
 • transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
 • inwestycje w rozwój turystyki (pożyczki)

Energia i klimat (430 mln euro)

 • rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (systemów dystrybucyjnych) w celu zwiększenia możliwości przyłączenia OZE, a także zwiększenia stabilności dostaw energii do odbiorców
 • zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, w tym m.in. udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze
 • zapewnienie ciągłości korytarzy ekologicznych (likwidowanie barier, budowa przepławek, przejść dla zwierząt, łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych)
 • rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych ograniczony do inwestycji służących wyłącznie ochronie środowiska naturalnego (m.in. poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego)

Zrównoważona mobilność miejska (420 mln euro)

 • zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego
 • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego i komplementarnych form mobilności, w tym budowa centrów przesiadkowych
 • digitalizacja systemu mobilności w mieście

Spójna sieć transportowa (1 119,7 mln euro)

 • rozwój infrastruktury sieci kolejowej, włączając w to odcinki Wschodniej Magistrali Kolejowej, jak i odcinki linii kolejowych na kompleksowej sieci TEN-T, w tym łączących Polskę Wschodnią z regionami ościennymi
 • budowa niezbędnych połączeń z siecią TENT, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych)
 • budowa lub przebudowa dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego
 • budowa lub przebudowa obwodnic, inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych
 • budowa infrastruktury ładowania lub tankowania samochodów zeroemisyjnych

Zrównoważona turystyka (140,4 mln euro) – rozwój produktów turystycznych, w tym szlaków, odwołujących się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych makroregionu, a także produktów o oddziaływaniu ponadregionalnym, poprzez takie działania jak:

 • modernizacja lub budowa obiektów bądź przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego.
 • modernizacja bądź budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do ww. miejsc
 • działania z zakresu digitalizacji oferty szlaku i przystosowania do działania w warunkach kryzysu (resillience)
 • opracowanie i wdrażanie kompleksowej strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego, w tym spójna identyfikacja wizualna i marketing

Program FEPW jest skierowany m.in. do:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • ośrodków innowacji
 • operatorów systemów dystrybucji energii
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • parków narodowych
 • PKP PLK SA i PKP SA
 • organizacji pozarządowych

Z efektów FEPW skorzystają mieszkańcy Polski Wschodniej, odwiedzający ją turyści, a także inwestorzy.

Powrót Następny artykuł