Banknoty euro

Zobacz, na co będą pieniądze w latach 2021-2027

Poznaj IX nowych osi priorytetowych, które przyczynią się do dalszego rozwoju Mazowsza.

planowane typy projektów planowane grupy docelowe

Priorytet I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza

Dofinansowanie z UE: RWS (region warszawski stołeczny) – 60 300 000 euro, RMR (region warszawski regionalny) – 163 458 000 euro

 • projekty badawczo-rozwojowe
 • infrastruktura B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • rozwój potencjału mazowieckich klastrów
 • e-administracja
 • e-kultura
 • e-zdrowie
 • cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwa
 • wdrożenie wyników prac B+R i innowacji
 • inkubacja z elementami akceleracji działalności innowacyjnej MŚP
 • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw
 • rozwój mazowieckich przedsiębiorstw w oparciu o klastry
 • MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże
 • organizacje badawcze
 • jednostki naukowe
 • konsorcja przedsiębiorstw i (lub) organizacji badawczych
 • instytucje otoczenia biznesu
 • koordynatorzy klastrów
 • pracownicy instytucji publicznych i korzystający z usług i zasobów publicznych
 • pracownicy podmiotów leczniczych i pacjenci
 • przedsiębiorcy
 • środowisko organizacji pozarządowych

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Dofinansowanie z UE: RWS – 94 406 305 euro, RMR – 296 421 174 euro

 • poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych
 • kontrola jakości powietrza
 • wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza
 • budowa i rozbudowa instalacji/jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
 • sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami
 • zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczanie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych
 • przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych
 • opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
 • porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 • zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi
 • gospodarka odpadami
 • transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ
 • zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
 • aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych
 • ochrona różnorodności biologicznej – plany ochrony parków krajobrazowych
 • ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich
 • usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów
 • użytkownicy korzystający ze zmodernizowanych energetycznie budynków, w tym JST, mieszkańcy regionu
 • użytkownicy korzystający ze wspartych instalacji/jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i infrastruktury, w tym JST, mieszkańcy WM, przedsiębiorstwa
 • użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury i sprzętu, korzystający z zasobów środowiska, w tym JST, mieszkańcy WM

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Dofinansowanie z UE: RWS – 111 000 000 euro, RMR – 134 000 000 euro

 • infrastruktura rowerowa i piesza
 • ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny
 • budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego
 • użytkownicy systemu transportowego w miejskich obszarach funkcjonalnych, jednostki wykonujące zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • organizatorzy transportu zbiorowego

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Dofinansowanie z UE: RWS – 22 000 000 euro, RMR – 200 000 000 euro

 • budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, poprawiających dostępność do sieci TEN-T, obwodnic miast
 • budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • budowa, przebudowa, modernizacja linii kolejowych
 • tabor kolejowy – zakup lub modernizacja
 • budowa zapleczy utrzymaniowo-naprawczych dla taboru kolejowego
 • zakup taboru dla pozamiejskiego publicznego transportu autobusowego wraz z budową infrastruktury ładowania/tankowania
 • użytkownicy infrastruktury drogowej i kolejowej
 • mieszkańcy WM
 • turyści korzystający z infrastruktury
 • przedsiębiorcy

Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu

Dofinansowanie z UE: RWS – 50 000 000 euro, RMR – 138 650 000 euro

 • dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej)
 • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej
 • tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej
 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
 • rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej
 • turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne
 • JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne
 • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne i ich organy prowadzące
 • organizacje pozarządowe
 • użytkownicy placówek oświatowych
 • społeczności marginalizowane, migranci i grupy w niekorzystnej sytuacji
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • pacjenci i osoby zdrowe korzystające z programów profilaktycznych i diagnostycznych
 • personel podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • mieszkańcy WM, w tym osoby ze specjalnymi potrzebami
 • użytkownicy: odbiorcy, widzowie instytucji kultury
 • turyści

Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

Dofinansowanie z UE: RWS – 25 338 000 euro, RMR – 125 773 000 euro

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
 • aktywizacja zawodowa osób młodych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy realizowana przez ochotnicze hufce pracy
 • podnoszenie kompetencji pracowników regionalnych publicznych służb zatrudnienia
 • aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet w wieku produkcyjnym w RMR
 • wdrażanie programów przeciwdziałających dezaktywacji zawodowej oraz służących aktywnemu i zdrowemu starzeniu się
 • wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu telepracy
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy
 • osoby młode do 18 r.ż. w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
 • osoby NEET do 25 r.ż.
 • pracownicy PSZ
 • doradcy i asystenci EURES
 • poszukujący pracy
 • nieaktywne i bierne zawodowo kobiety wieku produkcyjnym z terenu RMR
 • pracownicy
 • pracodawcy
 • osoby pracujące oraz osoby bezrobotne zarejestrowane, wymagające rehabilitacji/fizjoterapii
 • podmioty lecznicze

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Dofinansowanie z UE: RWS – 46 817 735 euro, RMR – 49 138 371 euro

 • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
 • rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących
 • wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 • wsparcie edukacji włączającej
 • wsparcie poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych
 • wsparcie dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach
 • wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci migrantów, w tym w szczególności z Ukrainy
 • nauczyciele i pracownicy ośrodków wychowania przedszkolnego
 • dzieci i młodzież szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne i ich rodzice
 • nauczyciele i pracownicy szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne
 • uczniowie/słuchacze szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne
 • nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
 • nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego i ich organy prowadzące
 • szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne i ich organy prowadzące
 • CKZiU i inne podmioty realizujące zadania CKZiU i ich organy prowadzące
 • organizacje pozarządowe
 • JST, ich związki i stowarzyszenia
 • osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia swoich kwalifikacji

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Dofinansowanie z UE: RWS – 49 535 726 euro, RMR – 170 018 024 euro

 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo
 • aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej
 • wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
 • wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 • kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów
 • rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
 • wsparcie procesu deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia
 • programy profilaktyczne w zakresie chorób stanowiących poważny problem w regionie
 • rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej
 • zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością
 • integracja społeczna osób należących do społeczności marginalizowanych, w tym Romów
 • osoby, rodziny i społeczności lokalne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą
 • ofiary przemocy domowej
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe
 • obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy oraz ich rodziny i otoczenie
 • społeczność lokalna/społeczeństwo przyjmujące
 • osoby potrzebujące interwencji kryzysowej i ich otoczenie

Priorytet IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim

Dofinansowanie z UE: RWS – 22 000 000 euro, RMR – 153 731 000 euro

 • ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • interesariusze procesu rewitalizacji, zidentyfikowani w gminnych programach rewitalizacji, JST i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej

Powrót Następny artykuł