Michał Olszewski

Rozmowa z Michałem Olszewskim, zastępcą prezydenta m.st. Warszawy

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 region warszawski stołeczny (RWS) będzie miał do dyspozycji ponad 500 mln euro. Oprócz Warszawy sko­rzystają z nich gminy z dziewięciu powiatów wokół stolicy. Obowiązuje niższy poziom dofinansowania do projektów (do 50 proc.). Na jakie inwestycje Warszawa chciałaby pozyskać środki z FEM oraz innych programów nowej perspektywy?

Miasto stołeczne Warszawa, pozyskując środki z FEM 2021-2027, w ramach projektów infrastrukturalnych skupi się na dalszej rozbudowie sieci ścieżek rowerowych wraz ze stworzeniem nowych odcinków, łącząc istniejące trasy przy zachowaniu tzw. standardów rowerowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców RWS planowane są inwestycje umożliwiające efektywne korzystanie ze środków transportu publicznego, tj. budowa parkingów P+R zaraz obok istotnych ośrodków komunikacyjnych oraz nowych węzłów przesiadkowych przy planowanych stacjach metra. W ramach dbałości o istniejącą infrastrukturę i środowisko planowane jest aplikowanie o środki na flotę autobusów niskoemisyjnych. Warto wspomnieć o zapotrzebowaniu na projekty termomodernizacyjne, które obejmą budynki oświatowe i przedszkolne oraz użyteczności publicznej.

W kontekście pozyskania środków z innych programów nowej perspektywy kluczowymi projektami dla miasta będą: rozbudowa metra warszawskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokończenie trasy tramwajowej na Wilanów.

Stolica jest dynamicznie rozrastającym się ośrodkiem z du­żym przyrostem demograficznym. Jak pogodzić to z rosną­cymi oczekiwaniami mieszkańców dotyczącymi komfortu życia? Czy nacisk na cyfryzację i zielone inwestycje w obecnej perspektywie idzie z nimi w parze?

Kwestie cyfryzacji oraz zielonych inwestycji zajmują bardzo ważne miejsce w katalogu zadań miasta. Przykładem takich działań jest chociażby projekt Virtual WOF, czyli Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, realizowany w partnerstwie z ponad 20 okolicznymi gminami. W jego ramach przewidzieliśmy m.in.: wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej, stworzenie wirtualnego, mobilnego przewod­nika, system e-kontroli parkowania, a także system dotyczący parametrów jakości powietrza. Innym przykładem projektu cyfryzacyjnego jest budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka). W tym przypadku zaplanowaliśmy utworzenie funkcjonującego w trybie 24/7 centrum teleopieki.

Zielone inwestycje Warszawy to m.in. modernizacje parków. Przykładem takiej inwestycji jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na tere­nie parków: Pole Mokotowskie, Żeromskiego oraz Ogrody Kosmosu. Obszary te mają razem powierzchnię prawie 73 ha, z czego ok. 6,7 ha stanowią nowe tereny zieleni w parkach Pole Mokotowskie i Ogrody Kosmosu we Włochach. Zaprojekto­waliśmy także m.in. utworzenie zorganizowanego zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy oraz zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego – parku Akcji „Burza” (Mokotów) i parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (Ursynów), tak aby miały one naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70 proc. biologicznie czynnej. Wprowadzamy także inne innowacyjne rozwiązania na rzecz adaptacji do zmian klimatu: budowę kolektorów retencyjnych, systemy retencji wody poprzez rewitalizację/rewaloryzację zbiorników wodnych i terenów zieleni czy zazielenianie torowisk.

Poza powyższymi Warszawa aktywnie uczestniczy w inicjatywach europejskich w zakresie kompleksowych działań chroniących klimat – jesteśmy członkami-sygnatariuszami misji UE na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r. oraz misji UE na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Warszawa od lat uczestniczy w sieciach tematycznych orga­nizowanych w ramach programu URBACT. Jakie możliwości daje współpraca miast i czy można wskazać konkretne rozwiązania, które powstały dzięki udziałowi w networkach?

Program URBACT aktywnie wspiera miasta we wdrażaniu zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę w ramach UE. Ułatwia dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami między miastami i z innymi poziomami władzy. Jego celem jest promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz poprawa polityk miejskich i skuteczności polityki spójności w miastach. W Warszawie realizowane były dwa projekty finansowane w ramach URBACT: Rumourless Cities oraz Come in! Pierwszy z nich ma na celu zwalczanie stereotypów i uprzedzeń wobec cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Warszawie. Drugi dotyczy wymiany doświadczeń między europejskimi miastami i dzielnicami w zakresie integracji mieszkańców, a także popularyzacji wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i tożsamości historycznej.

Powrót Następny artykuł