Europejski Rok Młodzieży logo

2022: #EuropeanYearOfYouth

Komisja Europejska ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Z jednej strony jest to próba rekompensowania strat, jakie ponieśli młodzi ludzie w konsekwencji rozwoju pandemii koronawirusa COVID-19.Z drugiej – odpowiedź na potrzebę podkreślenia roli, jaką odgrywa młodzież, i znaczenia stojących przed nią wyzwań.

W związku z tym w roku 2022 wiele inicjatyw będzie skierowanych do młodych ludzi, by bardziej przyciągnąć ich uwagę do spraw Unii Europejskiej. W naszym regionie realizowane są liczne projekty dla tej grupy, uwzględniające jej potrzeby edukacyjne, społeczne, kulturalne czy zawodowe. Ważne jest zwiększenie sposobu angażowania młodzieży w proces kształtowania polityki spójności i podejmowania decyzji. Dotyczy to także inwestycji unijnych z nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Młodzi ludzie powinni odczuć, że są w centrum tej polityki. Istotne w tym procesie jest uwzględnianie ich spostrzeżeń, ocen i wskazówek i modyfikowanie pod tym kątem zapisów nowego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ważnym celem jest to, by wspierana z unijnych funduszy transformacja ekologiczna i cyfrowa zapewniła młodym nowe perspektywy i możliwości, równość i włączenie społeczne, zrównoważony rozwój, zdrowie i dobrostan psychiczny oraz wysokiej jakości zatrudnienie.

„Zachęcamy wszystkich młodych ludzi z województwa mazowieckiego, aby brali udział w im dedykowanych inicjatywach unijnych, tak by stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i przyczyniać się do zmian w kwestiach klimatu, spraw społecznych czy rozwoju cyfrowego. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi” – podkreśla Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Na młodzież czekają takie inicjatywy, jak m.in.: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Poza tym programy: rozwoju obszarów wiejskich skierowany do młodych rolników, wspierające badania naukowe i rozwój innowacji, w tym w dziedzinie klimatu. W 2022 r. został również uruchomiony program ALMA wspierający transgraniczną mobilność zawodową młodych ludzi w wieku 18-30 lat znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Więcej informacji dotyczących inicjatyw UE dla młodych ludzi: Europejski Portal Młodzieżowy | European Youth Portal (europa.eu)

Powrót Następny artykuł