Konkurs w działaniu 1.2 dla projektów z certyfikatem Seal of Excellence

Chcesz sfinansować swoje prace badawczo-rozwojowe, weź udział w konkursie, który w sierpniu ogłosimy w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Nie przegap tej szansy!

Seal of Excellence to certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską (KE). Mogą go zdobyć projekty B+R, które zostały pozytywnie ocenione w programie SME Instrument (faza II) realizowanym w ramach Horyzontu 2020 – programu mającego na celu wspieranie badań naukowych i innowacji w perspektywie 2014-2020.

Konkurs, który planujemy uruchomić w sierpniu tego roku, jest szansą dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty – choć pozytywnie ocenione przez KE w ramach SME Instrument (faza II) i z certyfikatem Seal of Excellence przyznanym po 1 stycznia 2017 r. – z powodu braku środków nie zostały dofinansowane i nie uzyskały też innej formy wsparcia publicznego. Starając się o dofinansowanie w ramach tego konkursu, należy mieć na uwadze, że wartość projektu i kosztów kwalifikowalnych nie może przewyższać kosztów projektu, który był oceniany w ramach SME Instrument (faza II). – Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II). Sam fakt uzyskania certyfikatu Seal of Excellence świadczy o tym, że mamy do czynienia z grupą niezwykle interesujących i innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że opracowania powstałe w wyniku realizacji tych projektów mogą okazać się ważne i istotne nie tylko dla aplikujących przedsiębiorstw – podkreśla Kamila Kuleska, zastępca kierownika Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 1 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Kierunek i cel wsparcia

Projekty zgłaszane w konkursie powinny zakładać realizację co najmniej jednego celu badawczego określonego dla przynajmniej jednego z priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego. Przypomnijmy, że do inteligentnych specjalizacji w naszym regionie należą: bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu i inteligentne systemy zarządzania. Szczegółowo są one opisane w załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, która dostępna jest na www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Wsparcie uzyskane w ramach konkursu można przeznaczyć na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko na eksperymentalne prace rozwojowe.

Przypomnijmy: badania przemysłowe służą zdobyciu nowej wiedzy oraz umiejętności po to, by opracować nowe produkty, procesy lub usługi bądź wprowadzić w nich znaczące ulepszenia. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym (lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy) i niezbędnych na tym etapie linii pilotażowych. Z kolei celem eksperymentalnych prac rozwojowych jest zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie najświeższej wiedzy i umiejętności z m.in. nauki, technologii i biznesu, żeby opracować nowy lub ulepszony produkt, proces albo usługę. opracowywane są prototypy, demonstracje, projekty pilotażowe. Testowane są nowe albo ulepszone produkty, procesy bądź usługi w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe, pod warunkiem, że ich wartość nie przekroczy 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Przeznaczone na nie dofinansowanie można wykorzystać na:

  • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej (w tym m.in. koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych)
  • koszty uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego)
  • koszty realizacji ochrony własności przemysłowej, a także koszty prowadzenia analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii
  • usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację, badania rynku.

Ile można otrzymać

Maksymalna wysokość pomocy, jaką można uzyskać w ramach tego konkursu, wynosi:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

– w przypadku badań przemysłowych: do 80% kosztów kwalifikowalnych

– w przypadku prac rozwojowych: do 60% kosztów kwalifikowalnych

  • dla średniego przedsiębiorcy:

– w przypadku badań przemysłowych: do 75% kosztów kwalifikowalnych

– w przypadku prac rozwojowych: do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Na konkurs przeznaczyliśmy ponad 4 mln zł. Nie została określona ani minimalna, ani maksymalna wartość dofinansowania projektu. W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Z kolei wsparcie przeznaczone na usługi doradcze może pokryć maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Chcecie wiedzieć jak najwięcej o możliwościach dofinansowania swoich projektów, obszarach wsparcia, inteligentnych specjalizacjach, zajrzyjcie na poradnik dla beneficjentów. Prześledźcie też infografiki o sposobie składania wniosków i poznajcie system MEWA.